foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Dla Polaków w wieku do 19 lat, Internet jest najważniejszym medium. Ich życie toczy się więc równolegle online (w sieci) i offline. Biegle posługują się narzędziami, więc odrabianie lekcji dzięki sieci nie stanowi dla nich problemu. Większość młodzieży spędza czas oglądając filmiki i ściągając muzykę oraz kontaktując się na portalach społecznościowych. Dzięki obecności rodziców w domu czynności te mogą być poddane większej kontroli, tak aby dzieci wypełniały swoje obowiązki związane ze zdalnym nauczaniem, a mniej czasu przeznaczały na swoje sieciowe przyjemności. Internet niesie wiele zagrożeń, ale rolą dorosłych jest pokazanie, że stwarza również wiele możliwości. Dlatego dorośli powinni towarzyszyć dzieciom w poznawaniu Internetu, a obecna sytuacja daje taką możliwość.

Zagrożenia w Internecie

Czytaj więcej...

Unijny projekt edukacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Projekt "Interaktywnie zintegrowani" ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.

Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniowie zdolni. Wezmą oni udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel

Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń

Oświadczenie uczestnika projektu - nauczyciel

Oświadczenie uczestnika projektu - uczeń

Harmonogram zajęć - luty 

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie